Retour en Annulering

 

                                                                                                                    Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product zonder opgave van redenen de overeenkomst met GoYume te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen. Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail, al dan niet met inbegrip van het herroepingsformulier, te sturen naar info@goyume.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Producten kunnen geretourneerd worden naar:

GoYume
Amstelveenseweg 744E
1081 JK  Amsterdam

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug mits  het product reeds in goede orde retour ontvangen is. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt. U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 15,00 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • producten die naar uw specificatie gemaakt zijn.
  • zakelijke klanten.

Formulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

 

Aan GoYume, Amstelveenseweg 744E, 1081 JK Amsterdam, info@goyume.nl


Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroepen: 

Besteld op* / Ontvangen op*:
 

Naam/Namen consument(en):
 

Adres consument(en):Handtekening van consument(en):
(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

 

Datum: 


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is